Det præhospitale beredskab er en helt central del af det danske sundhedsvæsen, og det er afgørende, at udbuddene på området sikrer forsyningssikkerhed og skaber tryghed og sikkerhed for borgerne.

De senere års udvikling har imidlertid skabt tvivl herom. De hidtidige udbud har primært været indrettet til at skabe konkurrence på prisen og ikke på kvaliteten af ambulanceberedskabet. Konsekvensen har været en intens konkurrence på løn- og arbejdsvilkår. Det bør være drift af ambulancer, der er i udbud. Ikke reddernes løn- og arbejdsforhold, der er på tilbud.

Reddernes Udviklingssekretariat har i 2021 gennemført en undersøgelse af tendenserne i de præhospitale udbud, som identificerer ti tendenser i de seneste udbudsrunder.

Hjemtagelse dominerer det præhospitale område. Ideen er, at man ved at hjemtage dele af ambulancedriften kan skabe en konkurrencesituation, hvor det er muligt at måle driften op imod en privat leverandør. Derfor bliver der hjemtaget i stor stil.

VIVEs undersøgelse Udbud af den præhospitale indsats – hvordan sikres kvalitetsudvikling og innovation? fra 2018 peger på, at udbuddene har bidraget til en betydelig effektivisering af driften, men der stilles også spørgsmålstegn ved, om produktiviteten er sket på bekostning af eksempelvis arbejdsmiljø og kvalitet.

Reddernes Udviklingssekretariat anbefaler:

Krav om minimum 10 pct. elever
Regionerne bør skrive krav om uddannelse direkte ind i udbuddene. En operatør bør til enhver tid have 10 pct. elever i sin stab, og kontrakterne bør rumme sikkerhed for, at elever virksomhedsoverdrages ved overgang til en ny operatør.

Adresser arbejdsmiljø
Ambulancepersonalet giver udtryk for, at arbejdsmiljøet er blevet forringet, blandt andet som følge af den større afstand, der er kommet mellem dem, der laver arbejdet, og dem, der træffer beslutningerne. Derfor bør  arbejdsmiljø adresseres direkte i de præhospitale udbud.

Brug lov om virksomhedsoverdragelse
Udbud er en opslidende omgang – hver gang – for de fleste reddere i ambulancerne og i den liggende sygetransport. Lov om virksomhedsoverdragelse giver klare linjer for prisen og for vilkårene for udbuddet. Og det sikrer de ansatte, at de eksisterende betingelser for løn og arbejdsvilkår fortsætter.

Øg gennemsigtighed ved brug af kontrolbud
Det giver en vigtig ekstra sikkerhed, hvis regionerne foretager et kontrolbud på en given opgave, der er sendt i udbud. Det giver sikkerhed for at prisen er den rigtige, ikke mindst når parametre som overenskomst er med i kontrolbuddet.