Det præhospitale beredskab er en helt central del af det danske sundhedsvæsen, og det er afgørende, at udbuddene på området sikrer forsyningssikkerhed og skaber tryghed og sikkerhed for borgerne.

Udbud af den præhospitale indsats er sket siden 2010. Derfor foregår der stadig en læringsproces i forhold til at finde de modeller, der giver de bedste langsigtede resultater.

VIVEs undersøgelse Udbud af den præhospitale indsats – hvordan sikres kvalitetsudvikling og innovation? fra 2018 peger på, at udbuddene har bidraget til en betydelig effektivisering af driften, men der stilles også spørgsmålstegn ved, om produktiviteten er sket på bekostning af eksempelvis arbejdsmiljø, kvalitet og innovation.

Arbejdsmiljø, kvalitet og innovation kan være svære at definere og måle på, og de kan derfor også være vanskelige at håndtere i en udbudssituation. De præhospitale udbud påvirker i meget høj grad rammerne for reddernes arbejde og er derfor en mærkesag for Reddernes Udviklingssekretariat.

Reddernes Udviklingssekretariat anbefaler:

Klare indikatorer for kvalitet
Regionerne skal øremærke midler til forskning i præhospital kvalitet, og alle aktører på området (reddere, akutlæger, regioner, forskere, faglige organisationer mv.) bør sætte sig sammen og udvikle meningsfulde indikatorer, der giver værdi for patientbehandlingen. De centrale indikatorer for kvalitet skal herefter skrives ind som mål i de fremtidige udbud.

Midler til innovation og nytænkning
Regionerne bør øremærke midler til innovation og nytænkning på ambulanceområdet. Med krav om at afsætte fx 3 pct. af en budgetsum til innovation og udvikling bliver operatørerne tilskyndet til at udvikle nye løsninger, afprøve nye idéer, ny teknologi mv.

Krav om minimum 10 pct. elever
Regionerne bør skrive krav om uddannelse direkte ind i udbuddene. En operatør bør til enhver tid have 10 pct. elever i sin stab, og kontrakterne bør rumme sikkerhed for, at elever virksomhedsoverdrages ved overgang til en ny operatør.

Fokus på arbejdsmiljø
Ambulancepersonalet giver udtryk for, at arbejdsmiljøet er blevet forringet, blandt andet som følge af den større afstand, der er kommet mellem dem, der laver arbejdet, og dem, der træffer beslutningerne. Derfor mener Redderens Udviklingssekretariat, at det bør afklares, hvordan og hvorvidt hensyn til arbejdsmiljø mere direkte kan adresseres i de regionale udbud.

Skab tryghed for redderne
De hidtidige udbud har primært været indrettet til at skabe konkurrence på prisen og ikke på kvaliteten af ambulanceberedskabet. Konsekvensen har været en intens konkurrence på løn- og arbejdsvilkår. Det bør være drift af ambulancer, der er i udbud. Ikke ambulancepersonalets arbejde, der er på tilbud.

Øg gennemsigtighed ved brug af kontrolbud
Det giver en vigtig ekstra sikkerhed, hvis regionerne foretager et kontrolbud på en given opgave, der er sendt i udbud. Det giver sikkerhed for at prisen er den rigtige, ikke mindst når parametre som overenskomst er med i kontrolbuddet.