Vedtægter

Vedtægter for Reddernes Udviklingssekretariats Fond

§ 1 FORMÅL

Stk. 1. Reddernes Udviklingssekretariats fond – det følgende benævnt RUS-fonden – er stiftet af 3F/CF med henblik på at sikre en bæredygtig og fremtidssikret udvikling af det præhospitale område ambulance og sygetransport samt brand- og assistanceområderne.

Stk. 2. Hjemsted for RUS er 3F Transportgruppen.

Stk. 3. RUS-fonden har til formål, i regi af 3F/CF, at drive Reddernes Udviklingssekretariat i overensstemmelse med det overordnede formål i stk. 1.

§ 2 VIRKEMÅDE

De nærmere vilkår for Reddernes Udviklingssekretariat fastlægges af bestyrelsen. Sekretariatet varetager fondens formål ved at

  • samarbejde med aktive medlemmer fra driften om indsatsområder og anbefalinger til udviklingen
  • udarbejde skriftligt materiale om visioner, anbefalinger og forslag til brug for den politiske interessevaretagelse
  • påvirke relevante beslutningstagere på nationalt, regionalt og kommunalt plan med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udvikling
  • samarbejde og indgå alliancer med andre organisationer om fælles fodslag og -strategier
  • deltage i relevante fora og netværk med henblik på at vinde indsigt og indflydelse gennem de rette kanaler.

§ 3 BESTYRELSE

Stk. 1. RUS-fonden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, som udpeges af 3F/CF.

Bestyrelsen beskikker sig med en formand (forhandlingssekretæren for redderområdet). Bestyrelsens medlemmer er repræsentanter fra Transportgruppen, CF, forhandlingsudvalgene og de faglige klubber. Bestyrelsen skal repræsentere de private leverandører på redderområdet, der er omfattet af RUS-fonden. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for sammensætningen.

Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet, og der udbetales ikke diæter og daglønstab. Der dækkes alene nødvendige befordringsudgifter i forbindelse med afholdte møder i bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to medlemmer – herunder enten formand eller næstformand – er til stede. Beslutninger tages af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed genfremsættes forslaget ved næste ordinære møde.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. RUS-fonden tegnes af formand og næstformand i forening. Bestyrelsen kan meddele sekretariatet prokura, således at sekretariatet kan ekspedere bestyrelsens beslutninger.

§4 REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Regnskabsåret følger kaIenderåret. Bestyrelsen træffer beslutning om regnskabsføringen.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger en revisor.

Stk. 3. Udgifter til administration, regnskabsføring og revision afholdes af RUS.

§ 5 RUS-FONDENS OPLØSNING

Såfremt 3F/CF træffer beslutning om at opløse RUS-fonden, skal den opsamlede formue anvendes i overensstemmelse med fondens formål som angivet i § 1, stk. 1. Bestyrelsen fortsætter sit virke, indtil midlerne er opbrugt.

§ 6 IKRAFTRÆDEN

Vedtægterne for Reddernes Udviklingssekretariats fond træder i kraft den 1. oktober 2010 og er senest ændret på bestyrelsesmødet den 26. februar 2024.