Hvem er svarpersonerne?

  • 1163 har besvaret spørgeskemaet
  • 58% arbejder i ambulancetjenesten
  • 26% kører sygetransport
  • 6% kører autohjælp
  • 6% er brandmænd
  • 11% er kvinder
  • 55% er over 50 år

Undersøgelsen berører flere forskellige emner med relation til COVID-19, herunder øget arbejdspres, ny arbejdsopgaver og mandskabsmangel.

8 ud af 10 ambulancereddere har oplevet et øget arbejdspres som følge af COVID-19

Det er i særlig grad redderne i ambulancetjenesten og i den liggende sygetransport, der har oplevet et øget arbejdspres under COVID-19.

15% af svarpersonerne fra ambulancetjenesten svarer, at de i meget høj grad oplever et øget arbejdspres som følge af COVID-19, og  30% svarer, at de i høj grad oplever et øget arbejdspres som følge af COVID-19.

23% af svarpersonerne fra den liggende sygetransport svarer, at de i meget høj grad oplever et øget arbejdspres som følge af COVID-19, og 29% svarer, at de i høj grad oplever et øget arbejdspres.

Hver fjerde redder er blevet pålagt nye arbejdsopgaver som følge af COVID-19

25% af alle svarpersoner i undersøgelsen svarer ja til, at de er blevet pålagt nye arbejdsopgaver. Det har været muligt at skrive, hvilke opgaver svarpersonerne er blevet pålagt, og her er der særligt tre grupper af opgaver, som træder fra, der er mange, som svarer opgaver som relaterer sig til hygiejne, rengøring og afspritning, ligesom der er mange der skriver opgaver omkring podning, test og uddannelse af podere og til sidst er der mange der skriver, at de har fået nye opgaver som omhandler vurdering og visitation af COVID-19-patienter.

Hver femte redder har mange gange oplevet, at der har manglet mandskab som følge COVID-19

21% af redderne i undersøgelsen svarer, at de inden for de sidste tre måneder mange gange har oplevet, at der har manglet mandskab som følge af COVID-19. Det tal dækker dog over forskelle på tværs af redderne, således svarer 38% af redderne i den liggende sygetransport, at de inden for de sidste tre måneder mange gange har oplevet, at der mangler mandskab som følge af COVID-19.

39% af redderne i undersøgelsen svarer, at de inden for de sidste tre måneder aldrig eller en enkelt gang har oplevet, at der har manglet mandskab som følge af COVID-19. Det tal dækker også over forskelle på tværs af redderne. Således svarer 58% af redderne i den siddende sygetransport og 69% af redderne i autohjælpen at de aldrig eller kun en enkelt gang har oplevet, at der har manglet mandskab inden for de sidste tre måneder som følge af COVID-19.

Corona-undersøgelse

Reddernes Udviklingssekretariat har i 2021 gennemført en medlemsundersøgelse om reddernes forhold under corona-epidemien.

Du kan læse notater om undersøgelsens resulatater opdelt efter emner her.

Metode

Dataindsamlingsperiode
Analyseinstituttet Analyse Danmark har i perioden 25. februar til 15. marts 2021 gennemført undersøgelsen for Reddernes Udviklingssekretariat.

Dataindsamlingsmetode og målgruppe
Undersøgelsen er gennemført ved invitere alle reddere, som er medlem af 3F og har oplyst en mail eller et mobilnummer, og er i arbejde eller elev, til at deltage i undersøgelsen. 3F organiserer hovedsageligt reddere, der ansat i Falck eller Responce. Respondenterne er inviteret via e-mail eller SMS til at besvare et online-spørgeskema.

Antal besvarelser og svarprocent
Spørgeskemaet er sendt til de 3219 medlemmer med redderbaggrund, der har opgivet mail eller mobilnummer til 3F. Undersøgelsens resultater består af svar fra 1163 respondenter, hvilket giver en svarprocent på 36%.

Repræsentativitet
Det har ikke været muligt at vurdere stikprøvens repræsentativitet, hverken blandt reddere i 3F eller blandt alle reddere. Besvarelserne peger på, at der er en overrepræsentation af ældre reddere. Data er ikke vægtet og undersøgelsens resultater skal læses med de forbehold.

Statistisk usikkerhed
Da det kun er et udsnit af redderne, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der beskrives i teksten, er testet statistisk signifikante (med chi i anden-test) på et signifikansniveau på minimum 95%.

Spørgeskemaet
Spørgeskemaet bestod af cirka 25 spørgsmål, der er udviklet i samarbejde mellem Analyse Danmark og Reddernes Udviklingssekretariat.