Medlemsundersøgelsens formål har været at afdække forhold omkring reddernes arbejdsmiljø med særligt fokus på de vilkår, der er for reddernes arbejde – både det overordnede så som udbud og det mere arbejdspladsnære så som arbejdstid, valgplaner og pauser.

I den kommende tid kan du læse undersøgelsens resultater. Denne artikel sætter fokus på udbud, hjemtagelser og overenskomstskift.

Fakta om svarpersonerne

  • 1059 har besvaret spørgeskemaet
  • 10% er kvinder
  • 58% arbejder i ambulancetjenesten
  • 21% kører sygetransport
  • 55% er over 50 år
  • 17% har et tillidshverv

De præhospitale udbud

Det blev i 2003 besluttet, at amterne (nu regionerne) var forpligtede til at sende ambulancekørslen i udbud, frem for blot at indgå kontrakt med en ambulanceoperatør. Den første store udbudsrunde blev gennemført i 2008-2009. Regionerne har siden haft ambulanceberedskabet sendt i udbud to gange.

Regionerne har de seneste år forsøgt at øge konkurrencen på ambulanceområdet. Det er sket ved at eksperimentere med forskellige udbudsformer, opdeling i udbudsområder, stille krav om flere udbydere i den enkelte region.

VIVEs undersøgelse ”Udbud af den præhospitale indsats – hvordan sikres kvalitetsudvikling og innovation?” fra 2018 peger på, at arbejdsmiljø fylder meget for ambulancepersonalet i forbindelse med udbud. Ambulancepersonalet giver i undersøgelsen udtryk for, at arbejdsmiljøet er blevet forringet, blandt andet som følge af den større afstand, der er kommet mellem dem, der laver arbejdet, og dem, der træffer beslutningerne.

Besvarelserne i denne undersøgelse peger også på, at både udbud, hjemtagelse og overenskomstskift påvirker reddernes arbejdsmiljø.

Udbud, hjemtagelse og overenskomstskift

Der er stillet tre spørgsmål om udbud, hjemtagelse og overenskomstskift i undersøgelsen.

83% af redderne i undersøgelsen svarer, at det i høj eller i nogen grad påvirker deres arbejdsmiljø, hvis deres arbejdsområde bliver sendt i udbud. Kun 6% svarer, at det ikke påvirker deres arbejdsmiljø, hvis deres arbejdsområde bliver sendt i udbud.

73% af redderne i undersøgelsen svarer, at det i høj grad eller i nogen grad påvirker deres arbejdsmiljø, hvis deres arbejdsområde bliver hjemtaget.

72% af redderne i undersøgelsen svarer, at det i høj grad eller i nogen grad påvirker deres arbejdsmiljø, hvis de skal skifte overenskomst, fordi deres arbejdsområde bliver hjemtaget af regionen.

Undersøgelsens resultater peger på, at der er behov for et fornyet fokus på, at udbud ikke må ske på bekostning af reddernes arbejdsvilkår. Reddernes Udviklingssekretariat vil i den kommende tid arbejde videre med, hvordan udbud og hjemtagelser påvirker reddernes arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø-undersøgelse

Reddernes Udviklingssekretariat har i 2020 gennemført en medlemsundersøgelse om reddernes arbejdsmiljø.

Du kan læse notater om undersøgelsens resulatater opdelt efter emner her.

Metode

Dataindsamlingsmetode
Analyseinstituttet Analyse Danmark har i perioden 24. juni til 2. juli 2020 gennemført undersøgelsen for Reddernes Udviklingssekretariat.

Dataindsamlingsmetode og målgruppe
Undersøgelsen er gennemført ved invitere alle reddere, som er medlem af 3F og har oplyst en mail eller et mobilnummer, og er i arbejde eller elev, til at deltage i undersøgelsen. Respondenterne er inviteret via e-mail eller SMS til at besvare et online-spørgeskema.

Antal besvarelser og svarprocent
Spørgeskemaet er sendt til de 3307 medlemmer med redderbaggrund, der har opgivet mail eller mobilnummer til 3F. 1195 er påbegyndt besvarelsen, men 136 er enten sorteret fra fordi de ikke er i arbejde eller ikke er elever. Undersøgelsens resultater består af svar fra 1059 respondenter, hvilket svarer til en svarprocent på 32%.

Repræsentativitet
Det har ikke været muligt at vurdere stikprøvens repræsentativitet, hverken blandt reddere i 3F eller blandt alle reddere. Besvarelserne peger på, at der er en overrepræsentation af ældre reddere og reddere med tillidshverv (tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter mm.). Data er ikke vægtet og undersøgelsens resultater skal læses med de forbehold.

Statistisk usikkerhed
Da det kun er et udsnit af redderne, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der beskrives i teksten, er testet statistisk signifikante (med chi i anden-test) på et signifikansniveau på minimum 95%.

Spørgeskemaet
Spørgeskemaet bestod af omkring 40 spørgsmål og er udviklet i samarbejde mellem Analyse Danmark og Reddernes Udviklingssekretariat. Spørgsmålene er blandt andet taget fra Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøgelser Arbejdsliv og helbred.