Hver dag transporterer redderne i den liggende sygetransport de patienter, der er for syge til selv at kunne transportere sig selv til- og fra hospital eller behandlingssted. Redderne står blandt meget andet for en skånsom og ergonomisk korrekt forflytning af patienten fra seng til båre. Efterfølgende sikrer redderen en glidende og så vidt mulig behagelig kørsel, så patienten oplever mindst muligt ubehag under transporten.

Sygetransportfaget har i de senere år været inde i en betydningsfuld udvikling. Det er vigtigt, at der bliver skabt de rette rammer, så alle reddere i den liggende sygetransport har de rette kompetencer til at kunne håndtere de svært syge ikke-behandlingskrævende patienter.

Vi arbejder for styrket uddannelse i den liggende sygetransport

Der er behov for en mere ensartet kvalitet og større patientsikkerhed, når svækkede patienter transporteres liggende. Der er behov for at styrke uddannelsen. I dag er der ikke national lovgivning, der regulerer området. Det gøres i stedet gennem de regionale udbud.

Reddernes Udviklingssekretariat arbejder derfor for:

En bekendtgørelse for den liggende sygetransport
Der bør stilles nationale minimumskrav til uddannelse samt bemanding, indretning og udrustning i forbindelse med transport mellem sygehuse eller mellem kommune og sygehus. Det kan gøres i en bekendtgørelse, ligesom der i dag eksisterer en bekendtgørelse for ambulancekørsel.

Styrket uddannelse i den liggende sygetransport
Redderne i den liggende sygetransport skal have en uddannelse, der er tidssvarende og sikrer, at redderne har de fornødne kompetencer til uanset erfaringsbaggrund at kunne levere en professionel service af høj kvalitet over for patienter og pårørende. Derfor skal det nuværende 20-dages AMU-kursus styrkes.

Tydelige faggrænser
Der skal formuleres tydelige faggrænser mellem den liggende sygetransport og ambulancen. Sygetransportens formål er at levere den bedste service til den ikke-behandlingskrævende patient. Det skal understreges, så sygetransporten og ambulancekørslen både nu og i fremtiden kan supplere hinanden i transporten af patienter.